Advert
Advert
O DA VERDİ VERİŞTİRDİ

MHP'li Tunç dan sonra kürsüye çıkan Güçlü denetim raporu ile ilgili sıkıntıları anlattı.

O DA VERDİ VERİŞTİRDİ

MHP'li Tunç dan sonra kürsüye çıkan Güçlü denetim raporu ile ilgili sıkıntıları anlattı.

O da verdi veriştirdi.

MHP Belediye Meclis Üyelerinden Ali İhsan Güçlü faaliyet raporunun mecliste okunmaması konusunda, bütçedeki gereksiz harcamalar ve belediye birimleri arasındaki koordinasyon eksikliğini eleştirdi. 

İşte MHP’li Güçlünün O konuşması

 Öncelikle rejim güçleri tarafından İdlib'e yapılan kimyasal saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz. “Ninnilerle uyulması gereken çocukların silahlarla susturulduğu dünyada” susmak alçaklıktır diyor ve bu katliamı sessiz kalan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası bütün kuruluşları da göreve davet ediyoruz. Yine yıllardır Irak işgaliyle başlayan Suriye'de iç karışıklık çıkararak ülkemizin güneyinde Emperyalist güçlerce yapılan şekillendirme çalışmaları kapsamında, Kerkük'te yaşananlara sessiz kalmayacağımızı belirtiyoruz. Allah milletimizin birliğini ve devletimizin daimliğini güçlendirirsin; güçlendirsin ki Türkiye Cumhuriyeti kardeşlerinin yanında güçlü bir şekilde yer alsın.

Malumunuz üzere belediyemizin 2016 yılına ait mali verilerinin denetimini gerçekleştirmek üzere oluşturulan denetim komisyonu çalışmalarını tamamlamış ve meclise sunmuştur. Ne hikmetse yazılan bu raporun mecliste okunmasından imtina edilmiştir. 5393 sayılı Belediye kanununun 55. Maddesi gereği denetim komisyonu raporu ile ilgili kamuoyuna bilgi verilmesi gerekir. 55. madde: Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır, denetim iş ve işlemlerin hukuka uygunluk mali ve performans denetimi kapsar; iç ve dış denetim 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca belediyenin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri hukuka uygunluk ve İdarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. 
           Denetim komisyonu görevleri:

1. Komisyonların denetim yetkileri bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemler ile sınırlı olup, cari yıl iş ve işlemleri komisyonların yetki alanının dışında kalmaktadır.

2. Komisyonların gelir ve giderler ile ilgili incelemeleri sırasında gelirin tahsiline ve giderin yapılmasına ilişkin belge ve bilgiler ile bunlara esas teşkil eden diğer işlemleri de incelemesi mümkündür. Bu esaslar haricinde işlem yapılması veya İdarenin takdir yetkisinin sınırlandırıcı şekilde komisyon kararı alınmasına imkan bulunmamaktadır.

3. Belediyeler ile bunların bağlı kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş veya sermaye katılımında bulunulmuş ticari şirketler denetim komisyonlarının yetki alanı dışında bulunmaktadır.

4.Nüfusu 10.000 in üzerinde olan Belediyelerde denetim komisyonu kurulması mecburidir. Bu sebeple Denetim Komisyonları kurulmasına ilişkin meclis kararının Belediye Başkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere meclise iade edilip tekrar görüşülmesi ve öngörülen çalışma süresinin kısaltılmasına imkan yoktur.

 5. Denetim komisyonları tarafından denetimlerle ilgili olarak istenecek her türlü bilgi ve belgenin komisyonlara verilmesi ve denetimi kolaylaştıracak her türlü tedbirin alınması zorunludur.

6. denetim komisyonları görevlendirilecek kamu personelinin belirlenmesinde bakanlık ve (TODAİE) Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi tarafından eğitime tabi tutulan yerel yönetim maliye danışmanı ve yerel yönetim uzmanı olarak sertifika verilen İl Özel İdaresi ve belediye personeline öncelik verilecektir. Denetim mekanizması karar verici ve uygulayıcıların daha iyiye ve doğruya ulaşmalarını sağlamak adına kanunun kendisine tanımış olduğu yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket eder birinci amacı da nitelikli hizmeti artırma ve teşvik etmektir. Gözden kaçan eksik olan veya kanun usul ve yöntemlerine aykırılık ve uygunsuzluk teşkil eden iş işlem ve eylemleri ilgili birimlere iletmektir. Buradaki ilgili birim Belediye Meclisi, Meclis Başkanı ve Başkan Vekili’dir. Bu raporda belirtilen herhangi bir hususta ilgili işlem başlatmak bu sayılan kişilerin yetkisi ve sorumluluğundadır.

Kısaca bir tanımlama yaparak raporla ilgili konuşmama başlamak istiyorum. Muhasebe tamamen veya kısmen mali karakterde olan verilerin derlenip toparlanması tasnif edilmesi analiz edilmesi anlamlı anlaşılabilir ve yorumlanabilir hale getirilmesidir. Bu noktadan çıkışla mali verilerin dikkatli incelenmesi birinci derecede harcama yetkililerine büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Harcama birimindeki yetkili ve görevliler bu noktada iyi yetişmiş ehliyet ve liyakat sahibi yüksek donanımlı ve kamu yararını önceleyen hukuki çerçeveden çıkmadan görevlerini yapmalıdır. Burada bizlerin vermiş olduğu önergeler komisyonlardan geçerek belediyemizin o konuyla ilgili bir maddi karşılık ayırmasına sebep teşkil etmektedir.

Ayrıca başkanlık makamından gelen ve burada oy çokluğu ya da oybirliğiyle geçen başkanlık yazıları da Belediyenin bir maddi karşılık ayırmasına sebep teşkil etmektedir son olarak da planlama yapan birimlerin vermiş olduğu kararlar sonucu ilgili müdürlük bütçeleri kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu üç şekilde harcamaya sebep olan kararların alınmasında son derece dikkatli olunmalı ve kamu yararı öncelenmelidir.Bu noktada hepimiz sorumlu ve bilinçli davranmak durumundayız. İstatistikî verilere önem verilmeli ve bir işin yapılıp yapılmaması kararı verilirken bu veriler dikkate almalıdır. Çünkü sizin bir kararınızla o işle ilgili belediyenin bütçesinde eksilme olmaktadır.

 Harcama yetkilileri Satın Alma Birimi personeli ve en önemlisi üst bürokratlar planlama yetkilileri yıl içerisinde çeşitli eğitim programlarına katılmalıdır.bunun sonucunda yüksek tecrübeli, bilgili kendisini güncellemiş iş arkadaşlarınız olacaktır. Aynı dili konuştuğumuz insanlarla belirlenen hedefleri daha az enerji harcayarak ulaşma imkanıbulacaksınız toplam 22 müdürlük ile hizmet eden 18 aktif müdürlük belediyemiz birimleri arasındakoordinasyon eksikliği göze çarpmaktadır eğitim ve bilgilendirme seminerleri olumsuzluğun azalmasına koordinasyon ve uyumun artmasına zemin hazırlayacaktır.

4734 Sayılı Kanunun 21’inci maddesi B bendi doğal afetler, salgın hastalıklar, can  veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
Kanun koyucu pazarlık usulü ile yapılacak ihaleleri 21’inci maddede belirlenmiştir. Bu bendin mesnet gösterilmesi hususunda takdirlerinize sunuyorum (21 F Maddesi).

 Bazı müdürlüklerimizin kendi imkan ve kaynaklarını kullanarak düşük maliyetli iş üretim ve hizmet sunmalarını olumlu karşılıyor bu anlayışın artarak devamını diliyoruz.

Alınan faturalarda genel ibarelerin kullanılması doğru değildir (muhtelif yemek genel tadilat muhtelif civata inşaat işleri gibi)

 62. madde I Bendi; Ek 30/07/2003-49 64/38 madde) Bu kanun 21 ve 22 maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin yüzde onu Kamu İhale Kurumu'nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.

Yaklaşık 2016 yılında 148 milyon olarak kabul ettirilen ve yine yaklaşık olarak 142 milyon tahsilatı olan bütçenin 42 milyon Fen İşleri Bütçesi Sayıştay denetçilerinin de olduğu için inceleyememiştir. Dolayısıyla 62’nci maddenin I bendinde belirlenen limit açığının olup olmadığı, olduysa yüzde kaç olduğunu söylememiz doğru olmaz, fakat şunu söyleyebiliriz ki ilgili birimlerimiz bu limiti dikkat etmiyor ve şu andaki aktif 17 müdürlük doğrudan temin limitinin üstünde bir alım yapmıştır. Şu eksikliği de gördük ki iç denetimi ve kontrolü yapacak teknik altyapı sistemi ve uygulanan bilgisayar programları yetersiz, yöneticinin sağlıklı kararlar almasını zorlaştıracak nitelikte.

Doğrudan teminlerin azaltılması, kurumsal düzenlemeyle üç teklif yerine beş teklif alınması.

Ayrıca 19. madde açık ihale usulüdür; bütün isteklerin teklif verebildiği usuldür; yıllık ihtiyacımızı belirlerseniz bir seferde alır iseniz çözmüş olursunuz.

Tanıtım organizasyon tefrişat ve matbaa kalemlerinde ki yapılan harcamaların bütçedeki oranın azaltılması doğru olacaktır.İlgili bütün müdürlükte bütçeleri bütçelerinin tasarrufa gidilmesi kamu yararınadır.

Hamaset acıtasyon yapmak istemiyoruz, fakat özellikle bu son günlerde ülkemizin ve toplumumuzun yaşadıklarını dikkate alarak bu ülkenin her karış toprağını aziz bildiğimiz gibi kamunun bütün imkan ve kaynaklarını da aziz ve kutsal bilmemiz gerektiğini amiyane tabirle her kuruşu aziz ve kutsal biliyor ve hassasiyetin artmasını dilek ve temenni ediyoruz.

 Son söz olarak adalet her şeyi gel yerine koymaya denir. Hukukta bu işte işin bir sistem haline gelmesidir. Denetleme fonksiyonu da bu işin en önemli bir bölümünü oluşturur. Sosyal değerlerin beslediği kamusal vicdanın üzerine yüklediği ağır bir sorumlulukla bu denetleme görevini yerine getirdik. Şunu belirtmek istiyoruz ki denetlemesini yaptığımız işlerin şekli ve mahiyeti ile ilgili usul noktasında tespit ettik ve tavsiye ettiğimiz düzenlemeler yapılması, daha şeffaf hesap verebilir bir işleyişin vücut bulmasını sağlayacaktır. Böylece de kamusal vicdanını rahatlatacak bir sonuç ortaya çıkacaktır.

 Siyaset mekanizmasını topluma hizmet için bir araç olarak görüyoruz. Siyasetin hırs ile yapılmasını da tasvip etmiyoruz. Aklı selim ile hareket ederek kamunun yararına işlev üslenen bir kurum olarak gördüğümüz siyaset mekanizmasının bize sunduğu imkanla gerçekleştirmiş olduğumuz denetimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

 

#ali ihsan güçlü #mhp gölbaşı #gölbaşı #gölbaşı belediyesi #kırmızı çizgi
Advert
YorumKat...
Kalan karakter sayısı : 500
Bakmakta Fayda Var
ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI
ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI
MANSUR YAVAŞ SANAYİCİLER İLE BİR ARAYA GELDİ
MANSUR YAVAŞ SANAYİCİLER İLE BİR ARAYA GELDİ